در فرهنگ اسلامی میان بهشت و جهنم محلی به نام برزخ وجود دارد. مشاهده پاسخ

در آخرت شناسی کتاب مقدس، موضوعی به نام برزخ وجود ندارد و ایمان اصیل مسیحی به وجود برزخ معتقد نیست. شخص پس از مرگش در روز داوری یا به جهنم و یا به بهشت منتقل می شود. برای اطلاعات بیشتر مقالاتی که در قس

Jun/10/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 209 بازدید 0  

آیا وعده خداوند برای مردان و زنان مسیحی هم به مانند قران ه مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هیچ اشاره ای به حوریان و باغهای بهشتی و نهرهای عسل و شراب نشده است. کتاب مقدس تأکید دارد که ملکوت آسمان اکل و شرب و لهو و لعب نیست و هدف خدا از ملکوت آسمان، ایجاد رابطه ای صمیمانه، دوستان

Jun/02/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 254 بازدید 0  

نحوه وارد شدن به بهشت و جهنم در مسیحیت چگونه است؟ آیا بهشت مشاهده پاسخ

در مسیحیت و در ایمان مسیحی، بهشت امری نقدی است و نه نسیه و از همین اکنون می تواند در زندگی یک ایماندار به مسیح بهشت آغاز شود. هر که از طریق آمرزش گناهانش توسط پذیرفتن قربانی جایگزین مسیح بر صلیب و رست

May/29/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 246 بازدید 1  

در مورد اورشلیم نو و بدنهای جلال یافته که در کتاب مقدس عهد ج مشاهده پاسخ

در اول قرنتیان فصل 15 به طور مفصل و با اشاره به جزئیات در باره بدنهای جلال یافته یا روحانی پس از مرگ اشاره شده است و شما را تشویق می کنم که این فصل کتاب مقدس را به دقت مطالعه کنید. در ضمن اورشلیم ن

May/29/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 1  

آدم و حوا پس از مرگ به بهشت رفتند یا جهنم؟ مشاهده پاسخ

در این باره بنده شخصی نیستم که صلاحیت داشته باشم و نیز نمی توانم حکمی صادر کنم، و این خداست که داور زندگان و مردگان است. اما از ظاهر قضایا چنین به نظر می آید که خدا گناهان آنها را با کفاره قربانی ای ک

May/28/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 231 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس راجع به حوریان بهشتی مانند قرآن مطلبی آمده؟ مشاهده پاسخ

در باره دیدگاه کتاب مقدس در مورد بهشت و جهنم مقاله ای را از وب سایت پرپاسخ برای شما در زیر می فرستم. در ضمن در کتاب مقدس مسیحیان هیچ اعتقادی به حوریان بهشتی وجود ندارد و این مطلب از دیدگاه کتاب مقدس م

May/21/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 213 بازدید 0