فرشتگان کتاب مقدس: سرافین مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای سوزان می‌باشد.  از سرافین تنها در عهد قدیم و کتاب اشعیا نام برده شده است. سرافین در بالای تخت خداوند ایستاده و آماده خدمت به او هستند. سرافین به شکل انسان و با شش با

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: دیوها مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای  روح شریر می‌باشد.  دیوها مخلوقاتی روح مانند هستند که در دشمنی با خداوند قرار داشته و قدرت آنان مافوق انسان بوده و قادر به معجزات و انحراف انسان هستند. آنان فرش

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: جبرئیل مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای   مردِ خدا   می‌باشد.  یکی از شناخته شده ترین ملائکه در کتاب مقدس است که از وی نام برده شده و وی یکی از فرشتگان پیام آور خداوند است. در کتاب مقدس از ج

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: فرشتگان بدون نام مشاهده پاسخ

نام تعدادی از فرشتگان قید شده در کتاب مقدس نوشته نشده. حضور تعداد زیادی از این فرشتگان در کتاب مقدس به چشم می‌خورد. این فرشتگان به صورت شکل انسان ظاهر شده و پیام آورنده یا هشدار دهنده از طرف خداو

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: آپُلیون مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای   نابود کننده   می‌باشد.  نام این فرشته تنها یک بار در کتاب مقدس آمده است. ایلیون در عبرانی ابدون نامیده می‌شود. ایلیون فرشته چاه بی انتها و پادش

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0