فرشتگان کتاب مقدس: میکائیل مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای چه کسی شبیه خداست؟ می‌باشد.  میکائیل از فرشتگان اعظم است و از وی به عنوان رئیس ملائکه و نگهبان اسرائیل نام برده شده است. در عهد جدید دو بار از میکائیل نام برده شده است.

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: سرافین مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای سوزان می‌باشد.  از سرافین تنها در عهد قدیم و کتاب اشعیا نام برده شده است. سرافین در بالای تخت خداوند ایستاده و آماده خدمت به او هستند. سرافین به شکل انسان و با شش با

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 0