آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟ مشاهده پاسخ

خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند، تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مقدس، همانقدر که بهشت واقعیست، جهنم هم حقیقت دارد. کتاب مقدس واضحاً و دقیقاً توضیح می دهد که جهنم یک جای

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 816 بازدید 0  

آیا آنهایی که در بهشت هستند، می توانند به زمین نگاه کنند و م مشاهده پاسخ

عبرانیان 12: 1 می گوید "بنابراین چونکه ما نیز چنین ابر شاهدان گرداگرد خود داریم......." بعضی فکر می کنند که "ابر شاهدان" مردمی هستند که از بهشت به ما نگاه می کنند. این تفسیر درستی

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 562 بازدید 0  

آسمان جدید و زمینی جدید، یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم تصوری غلط از بهشت واقعی دارند. مکاشفه 21-22 به ما تصویری از آسمان و زمینی جدید با جزئیات می دهد. بعد از وقایع زمانهای آخر، آسمان و زمین فعلی کنار می روند و با آسمانی جدید و زمینی جدید جای

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 650 بازدید 0