پس از مرگ چه رخ می دهد؟ مشاهده پاسخ

آیات اصلی  تثنیه ۳۲: ۲۲ زیرا آتشی در غضب من افروخته شده و تا هاویة پایین ترین شعله‌ور شده است.  ایوب ۱۰: ۲۱-۲۲ بروم به... زمینِ تاریكی غلیظ مثل ظلمات، زمینِ سایه موت و بی

Mar/30/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

تدبیر خدا برای نجات نیافتگان مشاهده پاسخ

آیات اصلی  پیدایش ۱۲: ۲-۳ و از تو امتی عظیم پیدا كنم و تو را بركت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو بركت خواهی بود... و از تو جمیع قبایل جهان بركت خواهند یافت.  خروج ۵: ۲؛ ۸: ۱۵، ۳۲؛

Mar/30/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

آیا آدم و حوا را بعد از سقوط در ملکوت می بینیم و یا آیا یکی مشاهده پاسخ

در باره این مطللب، بنده شخصی نیستم که صلاحیت داشته باشم و نیز نمی توانم حکمی صادر کنم، و این خداست که داور زندگان و مردگان است. اما از ظاهر قضایا چنین به نظر می آید که خدا گناهان آنها را با کفاره

Feb/20/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

عوامل دوری از عذاب اهل کتاب در کتاب مقدس؟ مشاهده پاسخ

در کلام خدا نوشته شده: " پس هیچ قصاص نیست بر آنانیکه در مسیح عیسی هستند." (رومیان 8: 1) کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح یعنی پسر خدا و نجات دهنده به خدا نزدیک می شوند، محکومیت و ق

Dec/01/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0