بهشت، بزرگتر از جهنم است! مشاهده پاسخ

تقدیم به جویندگان راه حق بهشت، بزرگتر از جهنم است. پادشاهی خدا، پهناورتر از مجازات‌گاه و زندان ِ شیطان است. کلان بودن ِ فردوس به بزرگی ِ آسمانها و خُرد بودن ِ دوزخ به کوچکی ِ چاهی در عمقِ زمین

Jun/01/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: میکائیل مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای چه کسی شبیه خداست؟ می‌باشد.  میکائیل از فرشتگان اعظم است و از وی به عنوان رئیس ملائکه و نگهبان اسرائیل نام برده شده است. در عهد جدید دو بار از میکائیل نام برده شده است.

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: موجود زنده مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای مخلوقات جاندار می‌باشد.  آنان بیان کننده رحمت و عدالت خداوند بوده و در ارتباط و از نزدیکان تخت خداوند و تخت فیض می‌باشند. در کتاب مکاشفه آنان همراه با پیران سرود خو

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

فرشتگان کتاب مقدس: شیطان مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای   متخاصم و مُدَعی   می‌باشد.  شیطان از فرشتگان خداوند است، که بواسطه غرور خود از آسمان رانده و به زمین سقوط کرد. شیطان به نامهای مختلف از قبیل ابلیس،

May/28/2019 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0