سؤالم درباره ی آیات مربوط به معاد و قیامت در تورات است. چه آ مشاهده پاسخ

جهت اطلاع شما در باره معاد و روز قیامت، لینک زیر را برای شما ارسال می دارم که در آن به بعضی از آیات در تورات نیز اشاره شده است: http://www.porpasokh.com/Content/Question/d2746bda-cfdd-4015-a7d4-16e

Oct/08/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0  

درود لطفا هدف از آفرینش در مسیحیت را بفرمایید؟ مشاهده پاسخ

این سؤال بسیار مهمی است که دانستن پاسخ آن می تواند زندگی مردم را تبدیل کند. کتاب مقدس برای این مطلب پاسخ قوی ای دارد: هدف از آفرینش، مشارکت و مصاحبت و رفاقت انسان با خدا بود. هدف از آفرینش این ب

Oct/07/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

نظر مسیحیت در مورد زندگی قبل از زمان آدم و حوا و زندگی های ب مشاهده پاسخ

پیش از خلقت زمین و آسمان و آدم و حوا، کلام خدا به ما می فرماید خدا از ازل وجود داشته و در سه شخص پدر و پسر و روح القدس مصاحبت داشته و در برهه ای از زمان فرشتگان و همه موجودات آسمانی را آفریده و سپس زم

Oct/07/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 36 بازدید 0  

آیا راهی برای آمرزش گناهان مردگان وجود دارد که به جهنم نروند مشاهده پاسخ

خدای کتاب مقدس خدای عادل و در ضمن خدایی است که داوری و قضاوت او ظالمانه نیست و محبت و رحمت او بر عدالت و داوری اش می چربد، اما در کلام خدا نوشته شده که انسان یک بار می میرد و بعد در برابر تخ

Sep/03/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 0  

آسمان دوم در مسیحیت به چه معنی هست؟ آیا در مسیحیت هم هفت آسم مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به سه آسمان اشاره دارد. آسمان اول اتمسفر یا جو زمین است و آسمان دوم از جو زمین تا حضور خدا و آسمان سوم، حضور قدوس خداست. در آسمان دوم، شیطان و ارواح ناپاک و دیوها سکونت دارند که کتاب مقدس به

Jul/23/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 0