بعداز مرگ ما کجا میرویم آیا انسان دارای روح است خواهشمندم ب مشاهده پاسخ

کتاب مقدس در باره بهشت و جهنم چه می گوید؟   در کتاب مقدس چند کلمه برای بهشت یا مکان حیات ابدی استفاده شده است. مانند: فردوس آسمان آسمان سوم ملکوت خدا آسمان و زمین جدید برا

Nov/20 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 27 مشاهده شده 1  

آیا ما در بهشت خانواده خود را خواهیم شناخت یا با آنها درارتب مشاهده پاسخ

همه فرقه های مسیحی که به کتاب مقدس وفادار هستند با اشاره به کتاب مقدس متحدا" معتقدند که هر شخص هویت و تمامیت خود را در بهشت حفظ می کند و مسلما" در بهشت یا آسمان و زمین جدید همه ما یکدیگر را

Oct/29 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 35 مشاهده شده 2  

چرا ما در بهشت دارای جنسیت نیستیم و ازدواج نمی کنیم؟ مشاهده پاسخ

در بهشت یا آسمان و زمین جدید، جنسیت وجود دارد و همه ما هویت و تمامیت خود را حفظ می کنیم و چنین چیزی در کتاب مقدس وجود ندارد که در بهشت جنسیت نخواهیم داشت. مرد، مرد باقی می ماند و زن نیز زن باقی می مان

Oct/29 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 26 مشاهده شده 0  

آیا بهشت و جهنم مسیحیان با بهشت و جهنم ادیان دیگر متفاوت است مشاهده پاسخ

در باره بهشت و جهنم می توانید مقالاتی که در وب سایتمان هست مطالعه کنید و تفاوت آن را با بهشت و جهنم دیگر ادیان متوجه بشوید. بهشتی که کتاب مقدس مسیحیان معرفی می کند حضور خدا و پرستش او در پاکی و قدوسیت

Oct/18 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 50 مشاهده شده 2  

منظور از حیات جاودان در کتاب مقدس چیست ؟ ایا منظور همان بهشت مشاهده پاسخ

حیات جاویدان در کتاب مقدس به معنای داشتن زندگی وافر و ابدی در حضور خدا است. زندگی پر از شادی و آرامش و نشاط و شفا و رهایی و مشارکت با خدای زنده و البته این زندگی از همین اکنون در زمین شروع می شود و در

Oct/17 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 66 مشاهده شده 0