در مسیحیت بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟ مشاهده پاسخ

پس از مرگ هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود ایمان آورده  و مطابق فرامین او زندگی کرده و جنگ نیکوی ایمان را ادامه داده در داوری نخواهد آمد و مطابق رومیان 8: 1 هیچ قصاصی نیست برای

Apr/15 بهشت و جهنم Vrezh Babakhani 186 مشاهده شده 1  

آیا دعا برای مردگان و عاقبت آنها کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

دعا برای مردگان کاملا" غیر کتاب مقدسی می باشد. در هیچ جای کتاب مقدس اشاره نشده که برای مردگان دعا کنیم. کتاب مقدس می گوید ما را یک مردن هست و پس از آن داوری. مسیحیانی که کتاب مقدس تنها مرجع ایمان

Mar/07 بهشت و جهنم Vrezh Babakhani 233 مشاهده شده 2  

چگونه ممکن است که بخاطر مرگ مسیح ما بخشیده شویم؟ پس جهنم برا مشاهده پاسخ

همه انسانها بخاطر گناه محکوم به مرگ هستند، چون مطابق کلام خدا مزد گناه مرگ است و با توجه به اینکه هیچ انسانی نیست که گناه نکرده باشد و در کلام خدا آمده که همه گناه کرده اند، پس همه محکوم به مرگ هستند.

Dec/15 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 209 مشاهده شده 4  

آیا کتاب مقدس تعلیم می دهد که همه نجات خواهند یافت؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس بوضوح تعلیم می دهد که تنها آنانیکه شخصا"، آگاهانه و صریحا" عیسی مسیح را به عنوان خداوند اعتراف کنند حیات جاودانی را تصاحب خواهند کرد. بقیه افراد با خشم مقدس و عادلانه خدا در جهن

Jan/18 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 428 مشاهده شده 3  

آیا کتاب مقدس نابودی کامل را تعلیم می دهد؟ مشاهده پاسخ

آیا کتاب مقدس چنین تعلیم می دهد که نجات نیافتگان مدتی در جهنم عذاب می کشند و سپس کاملا نابود می شوند؟ برخی معتقدند که شعله های آتشی که در جهنم  وجود دارد و کتاب مقدس از آن سخن می گوید حقیقی می

Jan/18 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 396 مشاهده شده 3  

زمین مقصد نهایی ایماندار مشاهده پاسخ

یک مسیحی پس از مدتی زندگی در ایمان، بصورت خودکار لغت نامه ای را از باورهای خود پرورش می دهد که اشاره گر باور قلبی او می باشد. اما در طی زمان عمق معانی این کلمات از دست رفته، استفاده آگاهانه از این

Jan/18 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 310 مشاهده شده 3