شرح حال یعقوب رسول پسر حلفی چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم یعقوب به معنای گیرنده پاشنه پا می باشد. یعقوب نام پسر حلفی و یکی از دوازده شاگردان مسیح بوده است. او، یعقوب کوچک یا کوتاه نیز نامیده می‌شده، زیرا از سایر شاگردان کوتاهتر بوده است. در انجیل

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 2  

شرح حال متی رسول چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم متی به معنای هدیه خدا می باشد. متی نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که نه تنها یکی از رسولان بلکه یکی از بشارت دهندگان نیز بوده است. اولین انجیل توسط وی نوشته شد که به انجیل متی معروف

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 85 بازدید 1  

شرح حال تومای رسول چگونه است؟ مشاهده پاسخ

اسم توما به معنای دوقلو می باشد. توما نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که به توأم به معنای دوقلو نیز نامیده می‌شده است. توأم نامی یونانی و مشابه توما بوده است. تنها در انجیل یوحنا از

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 1  

شرح حال برتولمای رسول چگونه است؟ مشاهده پاسخ

اسم برتولما به معنای پسر تولما می باشد. برتولما نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده است. در اناجیل همسو نام برتولما همراه با فلیپس شاگرد دیگر عیسای مسیح برده شده است، اما در انجیل یوحنا هرگز

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 1  

شرح حال فیلپس رسول چگونه است؟ مشاهده پاسخ

اسم فیلپس به معنای دوستداراسبان می‌باشد.  فیلپس نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح و ششمین شاگرد بوده است. وی از اهالی بیت صیدا در شمال دریای جلیل بود که اندریاس و پطرس نیز از اهال

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 1