نظر كتاب مقدس راجع به همجنسگرايى چيه و اينكه اگر دو مرد باهم مشاهده پاسخ

کتاب مقدس همجنس گرایی و همجنس بازی یعنی هر دو را امری گناه آلود و عملی بر ضد خدا می شمرد و اعلام می کند که غضب خدا بخاطر این اعمال بشر برافروخته شده است. البته کاملاً واقف هستیم که این اعمال و گرای

Jan/04/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 59 بازدید 0  

شرح حال متیاس رسول جانشین یهودای اسخریوطی چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم متیاس به معنای خدا داده، می باشد. متیاس یکی از پیروان عیسای مسیح بود که پس از عروج مسیح، پطرس در بالاخانه‌ای در اورشلیم در بین صد و بیست نفر از برادران سخنرانی کرده و بنا به پیشنهاد پطرس،

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 127 بازدید 3  

شرح حال یهودای اسخریوطی چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم یهودا به معنای ستایش خداوند را، می باشد. یهودا اسخریوطی نام یکی از دوازده شاگردان عیسی بود که به عیسی خیانت و وی را تسلیم دشمنانش کرد. همانطور که از لقب وی استنباط می‌شود، وی از اهالی محلی

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 145 بازدید 2  

شرح حال شمعون رسول (قانوی یا غیور) چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم شمعون به معنای شنیده شده است، می باشد. شمعون، یکی از دوازده شاگردان عیسی بود. وی در اناجیل متی و مرقس« شمعون قانوی » و در انجیل لوقا و کتاب اعمال « شمعون غیور » نیز نامی

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 1