آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظ مشاهده پاسخ

آیا خدا امروزه هم می تواند به مردم رویا بدهد؟ بله، آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ احتمالاً. آیا ما باید انتظار داشته باشیم رویا یک چیز روزمره برای ما باشد؟ نه. چنانکه در کتاب مقدس می گوید، خدا

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 489 بازدید 0  

کتاب مقدس در باره فرشتگان چه تعلیمی می دهد؟ مشاهده پاسخ

عهد جدید در باره فرشتگان بیش از 165 بار و عهد عتیق بیش از 100 بار صحبت کرده است. فرشتگان قبل از خلقت زمین توسط خدا خلق شده بودند (مزامیر148 آیه های 5-2) انسانها در لحظه مرگ تبدیل به فرشتگان نمی شوند (

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 686 بازدید 0  

رایج ترین فرقه مسیحیت کدام است؟ آیا می شود فقط به مسیح ایمان مشاهده پاسخ

فرقه کاتولیک بیشترین پیرو را در مسیحیت دارد. برای اینکه شخص مسیحی شود می بایست ایمان قلبی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش بیاورد و از گناهان خود توبه کند. مطابق کتاب مقدس مسیح پس از صعودش

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 805 بازدید 2