آیا حیوانات به بهشت می روند؟ آیا حیوانات هم روح دارند؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هیچ تعلیم خاصی مبنی بر اینکه آیا حیوانات دارای "روح" هستند و یا اینکه به بهشت میروند، ندارد. با این وجود، استفاده از چند اصول کلی کتاب مقدسی میتواند تا حدودی موضوع را روشن تر کند

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1635 بازدید 0  

کتاب مقدس در باره فرشتگان چه تعلیمی می دهد؟ مشاهده پاسخ

عهد جدید در باره فرشتگان بیش از 165 بار و عهد عتیق بیش از 100 بار صحبت کرده است. فرشتگان قبل از خلقت زمین توسط خدا خلق شده بودند (مزامیر148 آیه های 5-2) انسانها در لحظه مرگ تبدیل به فرشتگان نمی شوند (

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 687 بازدید 0  

رایج ترین فرقه مسیحیت کدام است؟ آیا می شود فقط به مسیح ایمان مشاهده پاسخ

فرقه کاتولیک بیشترین پیرو را در مسیحیت دارد. برای اینکه شخص مسیحی شود می بایست ایمان قلبی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش بیاورد و از گناهان خود توبه کند. مطابق کتاب مقدس مسیح پس از صعودش

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 805 بازدید 2  

آیا اعتقادات مذهبی، بازتاب جائیست که در آن بزرگ شده ایم؟ مشاهده پاسخ

بی اف اسکینر می گوید، "رفتار من در هر لحظه خاص چیزی جز محصول میراث ژنتیکی ، تاریخ  شخصی، و موقعیت فعلی من نیست" چنانچه درست باشد، پس فلسفه اسکینر نیز محصول ژنها و زمینه تاریخی او بوده ا

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 589 بازدید 0  

آیا خدا غیر مسیحیانی را که انسانهای خوب و مذهبی می‌باشند و ن مشاهده پاسخ

کتابمقدس می‌گوید: راهی است که در نظر انسان راست است، اما عاقبت آن راه موت می‌باشد. ( امثال 16 : 25 ). بعبارت دیگر شخص می‌تواند در اعتقاد و باورهای دینی خود راسخ و صادق باشد، اما این نکت

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 632 بازدید 0  

دید یک مسیحی دربارة سیگار کشیدن چیست؟ آیا سیگار کشیدن گناه ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هیچوقت مستقیما به سیگار کشیدن اشاره نکرده است. اصولی هست، که می توان سیگار کشیدن را با آنها ارزیابی کرد. اولا، کتاب مقدس به ما دستور می دهد که نگذاریم هیچ چیزی بر بدن ما مسلط شود. "همه

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 629 بازدید 1