آیا حیوانات به بهشت می روند؟ آیا حیوانات هم روح دارند؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هیچ تعلیم خاصی مبنی بر اینکه آیا حیوانات دارای "روح" هستند و یا اینکه به بهشت میروند، ندارد. با این وجود، استفاده از چند اصول کلی کتاب مقدسی میتواند تا حدودی موضوع را روشن تر کند

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1571 بازدید 0