شیطان کیست؟ مشاهده پاسخ

طیف باورهای مردم درمورد شیطان از چیزهای مسخره تا چیزهای واقعیست- از یک مرد کوچک قرمز با شاخ که روی شانة شخص می نشیند و او را وادار به گناه می کند، تا توضیحی که استفاده می شود تا شخصیت شریر را مجسم

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 615 بازدید 1  

پس از مرگ چه رُخ میدهد؟ مشاهده پاسخ

اين سئوال كه "بعد از مرگ چه اتفاقی روی میدهد؟" میتواند گیج کننده باشد. کتاب مقدس صریحاً مشخص نکرده است که چه موقع شخص به سرنوشت نهایی و ابدی خود خواهد رسید. اما به ما میگوید که انسان،

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 632 بازدید 2  

جهان بینی یک مسیحی چیست؟ مشاهده پاسخ

یک "جهان بینی" اشاره به یک نقطه نظر مخصوص دربارة مفهوم کامل و کلی از دنیاست. جهان بینی یک شخص یعنی "تصویر بزرگی" که او از هماهنگی تمام اعتقاداتش دربارة دنیا دارد. درواقع این روش

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 523 بازدید 0  

آیا ما از دو یا سه قسمت تشکیل شده ایم؟ آیا ما جسم، جان و روح مشاهده پاسخ

کتاب پیدایش 1: 26-27 می گوید که چیزی انسان را از بقیة مخلوقات متمایز می کند. نظر خدا این بود که انسانها با او رابطه داشته باشند و بدینگونه او را از چیز های مادی و چیزهای غیر مادی آفرید. قسمت مادی آ

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 563 بازدید 0  

چرا من نباید اقدام به خودکشی کنم؟ مشاهده پاسخ

قلب من همیشه نسبت به کسانی که میخواهند به زندگی خود پایان دهند می سوزد. اگر شما نیز هم اکنون چنین قصدی دارید، شاید این تمایل حاکی از حس نا امیدی و یأس باشد. شاید احساس میکنید که در ته چاهی افتاد

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 593 بازدید 0  

بر اساس نبوتها در مورد زمانهای آخر چه وقایعی قرار است اتفاق مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مطالب زیادی دربارة زمانهای آخر می گوید. تقریبا هر یک از کتابهای کتاب مقدس شامل نبوتی در مورد زمانهای آخر می باشد. جمع کردن همة این نبوتها و تنظیم کردن آنها مشکل است. در دنباله، خلاصه ای ا

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 511 بازدید 0