آیا پطرس و پولس رسول اختلاف نظر داشتند؟ مشاهده پاسخ

  پطرس رسول و پولس رسول با هم هیچ اختلافی نداشتند بلکه تنها در یک موقعیت می خوانیم که پطرس با غیریهودیان غذا می خورد و وقتی یهودیان را دید طوری وانمود کرد که با غیریهودیان غذا نمی خورد و این

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 694 بازدید 3  

رایج ترین فرقه مسیحیت کدام است؟ آیا می شود فقط به مسیح ایمان مشاهده پاسخ

فرقه کاتولیک بیشترین پیرو را در مسیحیت دارد. برای اینکه شخص مسیحی شود می بایست ایمان قلبی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش بیاورد و از گناهان خود توبه کند. مطابق کتاب مقدس مسیح پس از صعودش

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 730 بازدید 2  

آیا کتاب مقدس راهنمایی اخلاقی برای کسب و کار دارد؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن در باره زندگی مالی دارد و تعالیم آن بسیار فراتر از مسائل ساده اقتصاد شخصی می باشد. در اینجا خلاصه ای از راهنمایی رفتار مالی کتاب مقدسی را مطالعه می نماییم. نخست، خدا م

Jan/18/2016 سوالات رایج Vrezh Babakhani 546 بازدید 1  

دید یک مسیحی دربارة سیگار کشیدن چیست؟ آیا سیگار کشیدن گناه ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس هیچوقت مستقیما به سیگار کشیدن اشاره نکرده است. اصولی هست، که می توان سیگار کشیدن را با آنها ارزیابی کرد. اولا، کتاب مقدس به ما دستور می دهد که نگذاریم هیچ چیزی بر بدن ما مسلط شود. "همه

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 575 بازدید 1  

کتاب مقدس در باره فرشتگان چه تعلیمی می دهد؟ مشاهده پاسخ

عهد جدید در باره فرشتگان بیش از 165 بار و عهد عتیق بیش از 100 بار صحبت کرده است. فرشتگان قبل از خلقت زمین توسط خدا خلق شده بودند (مزامیر148 آیه های 5-2) انسانها در لحظه مرگ تبدیل به فرشتگان نمی شوند (

Jan/18/2016 سوالات رایج Vrezh Babakhani 624 بازدید 2