هدف خدا از خلقت بشر چه بود؟ چرا باید انسان را می آفرید و انس مشاهده پاسخ

هدف خدا از خلقت انسان داشتن رابطه ای مقدس با خدا و خدمت و پرستش خدا و شبیه مسیح شدن و رساندن خبر خوش انجیل به دیگران است. خدا انسان را آزاد آفرید و انسان با انتخابش در گناه افتاد و برای همین خدا مسیح

Feb/12/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 975 بازدید 1  

آیا پس از مرگ نزدیکانمان می توانیم باعث آمرزیده شدن آنها شوی مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره شده که یک مردن هست و پس از آن داوری. و در کتاب مقدس هیچ دستوری برای افرادی که فوت کرده اند داده نشده که انجام دهیم تا در آنجا مورد لطف قرار بگیرند. چینین چیزی در مسیحیت وجود ندارد.

Jan/29/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 632 بازدید 0  

آیا کتاب مقدس تعلیم می دهد که همه نجات خواهند یافت؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس بوضوح تعلیم می دهد که تنها آنانیکه شخصا"، آگاهانه و صریحا" عیسی مسیح را به عنوان خداوند اعتراف کنند حیات جاودانی را تصاحب خواهند کرد. بقیه افراد با خشم مقدس و عادلانه خدا در جهن

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 621 بازدید 1  

انواع فرقه های مسیحیت چه فرقی با هم دارند؟ اگر کسی بخواهد مس مشاهده پاسخ

دوست بسیار گرامی سلام، از سوالاتی که کرده اید کمال تشکر را داریم. فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان در اصول کتاب مقدسی خود هیچ فرقی با هم ندارد و در بعضی مسائل مانند مراسم کلیسایی و بعض

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1357 بازدید 2  

آیا کتابمقدس از جنگ عادلانه حمایت می کند؟ مشاهده پاسخ

در حالیکه کتاب مقدس جنگ به هر دلیلی را تایید نمی کند، و ما را به صلح با تمامی انسانها تشویق می کند (رومیان 12: 18)، با این وجود اعلام می کند که صلح و عدالت گاهی مستلزم جنگ می باشد(متی 24: 6). البته

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 604 بازدید 1