چگونه بدانیم وقتی به زبانها سخن می گوییم به هدایت روح القدس مشاهده پاسخ

تکلم به زبانهای روح القدس عطایی و نشانه‌ای از پری شخص ایماندار از روح خداست که به مومنین داده می‌شود و هم در قرن یک و دوران رسولان و نیز در سایر ادوار تاریخ کلیسا این عطا در کنار سایر جلو

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 481 بازدید 2  

آیا خدا غیر مسیحیانی را که انسانهای خوب و مذهبی می‌باشند و ن مشاهده پاسخ

کتابمقدس می‌گوید: راهی است که در نظر انسان راست است اما عاقبت آن راه موت می‌باشد. ( امثال 16 : 25 ). بعبارت دیگر شخص می‌تواند در اعتقاد و باورهای دینی خود راسخ و صادق باشد اما این نک

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 582 بازدید 0  

آیا انبیاء و پیامبران معصومند؟ عصمت در کتابمقدس چیست؟ مشاهده پاسخ

خیر بر خلاف برخی مذاهب که به عصمت و بی‌گناهی پیامبران و انبیاء معتقدند- پیامبران کهنه، انبیاء و مردان خدا از دید کتابمقدس معصوم نیستند و کتابمقدس به صراحت اعلام می‌کند که " همه گناه

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 581 بازدید 1  

با توجه به 1 تیموتاؤس 2: 11-15 آیا زنان می توانند نقش شبانی مشاهده پاسخ

 با توجه به رساله رومیان فصل 16 بسیاری از خادمین در روم، حتی شبانان و همکاران هم ردیف پولس رسول زنان بودند. باید زمینه فرهنگی و اجتماعی کتاب اول تیموتاوس را درک کرد. در کلیسای افسس زنانی که وجود

Jan/18/2016 سوالات رایج Vrezh Babakhani 519 بازدید 0  

آیا پطرس و پولس رسول اختلاف نظر داشتند؟ مشاهده پاسخ

  پطرس رسول و پولس رسول با هم هیچ اختلافی نداشتند بلکه تنها در یک موقعیت می خوانیم که پطرس با غیریهودیان غذا می خورد و وقتی یهودیان را دید طوری وانمود کرد که با غیریهودیان غذا نمی خورد و این

Jan/18/2016 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 694 بازدید 3