شرح حال متیاس رسول جانشین یهودای اسخریوطی چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم متیاس به معنای خدا داده، می باشد. متیاس یکی از پیروان عیسای مسیح بود که پس از عروج مسیح، پطرس در بالاخانه‌ای در اورشلیم در بین صد و بیست نفر از برادران سخنرانی کرده و بنا به پیشنهاد پطرس،

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 98 بازدید 3  

شرح حال یهودای اسخریوطی چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم یهودا به معنای ستایش خداوند را، می باشد. یهودا اسخریوطی نام یکی از دوازده شاگردان عیسی بود که به عیسی خیانت و وی را تسلیم دشمنانش کرد. همانطور که از لقب وی استنباط می‌شود، وی از اهالی محلی

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 2  

شرح حال شمعون رسول (قانوی یا غیور) چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم شمعون به معنای شنیده شده است، می باشد. شمعون، یکی از دوازده شاگردان عیسی بود. وی در اناجیل متی و مرقس« شمعون قانوی » و در انجیل لوقا و کتاب اعمال « شمعون غیور » نیز نامی

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 1  

شرح حال یعقوب رسول پسر حلفی چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم یعقوب به معنای گیرنده پاشنه پا می باشد. یعقوب نام پسر حلفی و یکی از دوازده شاگردان مسیح بوده است. او، یعقوب کوچک یا کوتاه نیز نامیده می‌شده، زیرا از سایر شاگردان کوتاهتر بوده است. در انجیل

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 2  

شرح حال متی رسول چگونه می باشد؟ مشاهده پاسخ

اسم متی به معنای هدیه خدا می باشد. متی نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که نه تنها یکی از رسولان بلکه یکی از بشارت دهندگان نیز بوده است. اولین انجیل توسط وی نوشته شد که به انجیل متی معروف

Dec/20/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 1