آیا مردگان بعد از مرگشان قادر هستند که به خواب ما بیایند و مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هر گونه تماس با دنیای مردگان، عملی شیطانی و برابر با جادوگری و دیگر اعمال تاریکی شناخته شده است. اما خوابهایی که افراد می بینند چیست؟ روانشناسان اینگونه خوابها را نتیجه افسردگی و حس تق

Dec/15 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 5 مشاهده شده 0  

پس از آن که یک شخص به عیسی مسیح ایمان می آورد چه تحولی باید مشاهده پاسخ

  پس از ایمان و تسلیم شدن و پیروی عیسی مسیح بعضی تحولات آنی و بعضی تحولات تدریجی که مسیحیان به آن تقدیس آنی و تقدیس تدریجی می گویند اتفاق می افتد. بعضی از این تحولات را در زیر نام می برم: 1

Dec/15 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

مسیحیت چه درسهایی به ما می دهد؟ مشاهده پاسخ

در میان تمام ادیان، مسیحیت ادعاهایی منحصر دارد که دیگر ادیان ندارند.  اول اینکه، ادیان دیگر انسان را برای رسیدن به خدا با تلاش های انسانی خود ترغیب می‌کنند ، در حالیکه مسیحیت تنها مذهبی ا

Dec/14 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 12 مشاهده شده 0  

کلام خدا درباره کشیدن سیگار و ماری جوانا چی گفته وآیا مصرف مشاهده پاسخ

در زیر کپی مقاله ای از وب سایت پرپاسخ که در پاسخ به سؤال شماست، می فرستم و باید تأکید کنم که اگر در این مقاله مضرات سیگار بررسی شده چقدر مسئله مواد مخدر جدی تر و خطرناک تر خواهد بود: کتاب مقدس هیچو

Dec/14 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 2 مشاهده شده 0  

کتاب مقدس بسیار مارا نهی می کند از اینکه دروغ نگوییم . سؤال مشاهده پاسخ

کلام خدا شدیدا" به ضد دروغ است و عیسی مسیح علنا" فرمود که ابلیس یا شیطان، پدر دروغ گویان است و این لحن نشاندهنده مخالفت شدید کلام خدا با دروغ است و اینکه خدا از دروغ متنفر است. من به عنوا

Dec/14 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 3 مشاهده شده 0