با سلام با توجه به سخنان شما پس از ایمان قلبی باید رهبر دینی مشاهده پاسخ

با توجه به آنچه خدا در کتاب مقدس فرموده است ما با توبه و بازگشت از گناهانمان و ایمان به قربانی عیسی مسیح بر صلیب و برخاستنش از مردگان و اعتراف به خداوندی او و اطاعت از فرمان عیسی مسیح در تعمید آب از ه

Sep/03/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 340 بازدید 1  

پاسخ شما رو مشاهده کردم و بازهم سپاسگزارم و بسیار محبت میکنی مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام، متشکرم از تماس و پیگیریتان. در موقعیت کنونی ما قادر به معرفی کلیسای خانگی خاصی نیستیم و می توانیم از طریق امکانات مجازی با شما در تماس باشیم. حتما با ما در تماس باشید

Aug/15/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 395 بازدید 1  

ببخشيد ميخواستم راجع به شاخه هاي مسيحيت بپرسم من به مشاهده پاسخ

مهم این نیست که شخص برچسب کاتولیک یا ارتدوکس یا پروتستان داشته باشد. مهم این است که با توبه و بازگشت کامل از گناهان و از طریق قربانی مسیح بر صلیب و با ایمان به کار مسیح بر صلیب و برخاستنش از مردگ

Jul/31/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 489 بازدید 1  

سلام مجدد..متاسفانه در دین حال حاضر من تغییر دین با حکم مرگ مشاهده پاسخ

  همانگونه که گفتم برای ایمان آوردن به عیسی مسیح تنها نیاز به سپردن قلب و زندگیتان به عیسی مسیح و توبه از گناهانتان و ایمان به اینکه او برای گناهان شما بر روی صلیب قربانی شد و روز سوم زنده شد

Jul/03/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 518 بازدید 4  

سلام...دین من در حال حاضر چیزی به جز مسیحیت است..آیا من میتو مشاهده پاسخ

مسلما" مهم ترین اصل در ایمان مسیحی توبه از گناهان و تسلیم خود به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده و پذیرفتن قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانمان و برخاستن او از مردگان  و اعت

Jul/02/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 437 بازدید 4  

من میخواهم مسیحی شوم هرچی رو که لازمه بدونم بی زحمت به من ب مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام، برای پذیرفتن مسیح فقط می بایست با ایمان قلبی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود پذیرا باشیم و با او رابطه داشته باشیم و مردم را خدمت کنیم و کتاب مقدس را بخوانیم و هر روز

May/16/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 1439 بازدید 3