عيسى مصلوب شد براي از بين بردن گناه و شكست شيطان! پس چرا بعد مشاهده پاسخ

و بعد چون عیسی دید که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود گفت تشنه‌ام. و در آنجا ظرفی پر از سرکه گذارده بود. پس اسفنجی را از سرکه پر ساخته و بر زوفا گذارده نزدیک دهان او بردند. چون عیسی س

Aug/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 133 بازدید 0  

چرا عيسى مسيح و روح القدس قبل از افرينش ادم و حوا وجود داشتن مشاهده پاسخ

پدر و پسر و روح القدس که هم ذات هستند و یک ذات و جوهر واحد را دارند، پیش از آفرینش هر چیزی وجود داشته اند و دانای مطلق بوده اند. آنچه شما می فرمایید کاملا" صحیح است. اما نباید فراموش کنیم که اینک

Aug/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 122 بازدید 0  

چرا یهودیان به مسیح ایمان ندارند وعلت انکارشان باتوجه به این مشاهده پاسخ

قوم یهود و هر انسان دیگری با دیدن معجزات یا اعمال عظیم خدا شاید موقتا ایمان آورده اند و می آورند اما بطور کلی ما انسانها موجوداتی فراموشکار هستیم و بسیاری از نیکوییها و محبتها و رحمتها و معجزات و

Jul/20/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 178 بازدید 0  

1- آیا آدم وحوا بعد ازاینکه ازباغ عدن اخراج شدند، درطول زندگ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس اشاره ای به توبه آدم و حوا نشده، اما اینکه فرزندانی مثل هابیل و شیث را که خداترس و پیرو خدا بودند، تربیت کردند، می تواند نشان دهنده این باشد که زندگی ایمانی داشته اند و حتی وقتی حوا،

Jul/16/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 0  

آیا فیض خدا که شامل حال ما شده است، از دست دادنی است؟ مشاهده پاسخ

هر کس که به مسیح ایمان بیاورد و قربانی او بر صلیب و مرگ و قیامش را ایمان داشته باشد و نیز اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است، نجات را دارد و تا زمانیکه در زندگی مقدس و پاک ادامه می دهد و در مسیح رشد م

Jul/08/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 148 بازدید 0  

کَشتی نوح نام یک کشتی در داستان‌های کتب مقدس در دین‌های ابرا مشاهده پاسخ

چند نکته در پاسخ به سؤال شما: 1- وجود داستانهای مشابه واقعه طوفان نوح و کشتی او در تمدنها و فرهنگهای مختلف و کتیبه ها و متونی که از آن موقع بدست آمده نشان دهنده این است که این اقوام بدون هر گونه 

Jun/29/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 264 بازدید 2