دوستی معتقد است پیغمبرها بندگان خدا بودند که در هر زمان از ن مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، دو مقاله از مقالات زیادی که در وب سایت پرپاسخ موجود است را کپی کرده و در زیر برای شما می فرستم. لطفا" به مقالات دیگر ما نیز مراجعه کنید و این موضوع را به تفصیل بررسی و مطالعه

Sep/04/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 152 بازدید 2  

برتری مسیحیت بر دیگر ادیان در چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت بر خلاف ادیان دیگرکه اصول اساسی ایمان و امر به معروف و نهی از منکرها و اعتقادات خاصشان مرکزیت دارند، متمرکز شخص عیسی مسیح به عنوان حقیقت مجسم مطلق و نمونه کامل بشریت می باشد. عیسی مسیح تول

Aug/31/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 177 بازدید 1  

چرا خداوند به یوشع گفت تمام جانداران حتی حیوانات و کودکان را مشاهده پاسخ

علت اشاره کتاب مقدس به کشتن حیوانات این است که خدا می خواست وضعیت اسفناک قومهای بت پرست را و شدت غضب خود را نسبت به آنها نشان دهد و مسلما" برای تأکید بیشتر بر اینکه خدا گناهان آنها را دیگر حاضر ب

Aug/29/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 165 بازدید 0  

نقشه خدا از گذاشتن درخت ميوه ممنوعه چى بود؟ چرا خداوند مسير مشاهده پاسخ

هدف خدا از اینکه انسان را آفرید این بود که محبت خود را نشان دهد و با آفریدن انسان، شاهکار خدا را در خلقت مشاهده می کنیم. انسان کاملا" آزاد آفریده شد و چون آزاد بود و به وی آزادی به عنوان هدیه ای

Aug/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 164 بازدید 0  

عيسى مصلوب شد براي از بين بردن گناه و شكست شيطان! پس چرا بعد مشاهده پاسخ

و بعد چون عیسی دید که همه چیز به انجام رسیده است تا کتاب تمام شود گفت تشنه‌ام. و در آنجا ظرفی پر از سرکه گذارده بود. پس اسفنجی را از سرکه پر ساخته و بر زوفا گذارده نزدیک دهان او بردند. چون عیسی س

Aug/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 163 بازدید 0  

چرا عيسى مسيح و روح القدس قبل از افرينش ادم و حوا وجود داشتن مشاهده پاسخ

پدر و پسر و روح القدس که هم ذات هستند و یک ذات و جوهر واحد را دارند، پیش از آفرینش هر چیزی وجود داشته اند و دانای مطلق بوده اند. آنچه شما می فرمایید کاملا" صحیح است. اما نباید فراموش کنیم که اینک

Aug/17/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 156 بازدید 0