حیوانات که گناهی مرتکب نشد ند پس چرا باید بمیرند؟ ودلیل مرگش مشاهده پاسخ

جهت اطلاع خوانندگان این پرسش و پاسخ: سؤالی در باره دستور خدا در عهد عتیق در تنبیه دشمنان قوم خدا که بت پرستی و فساد را به این قوم منتقل می کردند و خدا حتی دستور می دهد که حیواناتی را که این دشمنان صاح

Dec/03/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 161 بازدید 1  

اینجانب به مسیح علاقه داشتم، اما سؤال و شکیات زیادی داشتم که مشاهده پاسخ

نقدی بر دیدگاه اسلامی از وحی و الهام کتب مقدس "آن که نخست به قاضی می‌رود برحق می‌نماید، تا آنگاه که طرف دیگر می‌آید و او را می‌آزماید." (امثال 18: 17) اتهام تناقض

Nov/24/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 206 بازدید 0  

سلام چرا خدا فقط از میان قوم یهود پیامبر انتخاب کرده؟ مگه ب مشاهده پاسخ

نقشه خدا در کلام خدا این چنین بیان شده که خدا قوم و ملتی را که قوم یهود نامیده می شوند به خاطر شخصی به اسم ابراهیم که پدر ایمانداران نامیده می شود و به خاطر ایمان و تسلیم و وفاداری چنین شخصی و وعده خد

Nov/06/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 0  

قسمت پنجم پیام انجیل: فرایند نجات بشر از گناه و برقراری رابط مشاهده پاسخ

فرایند نجات رسیدن به نجات «نتیجه» است؛ برای رسیدن به این نتیجه مقدماتی وجود دارد. اساساً وقتی بین دو چیز نوعی وابستگی وجود داشته باشد، بگونه‌ای که وجود یکی متوقف بر وجود دیگری باشد

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 281 بازدید 4  

قسمت چهارم پیام انجیل: پادشاهی بی زوال عیسی مسیح مشاهده پاسخ

 در حین عروجش‌، دو فرشته بر شاگردانش ظاهر شده‌، گفتند که او همانگونه که به آسمان رفت‌، در روزی معین به این جهان باز خواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری نماید و ملکوت و پادشاهی خد

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 242 بازدید 3  

قسمت سوم پیام انجیل: عیسی مسیح خداوند تنها راه رهایی بشر مشاهده پاسخ

عیسی‌ناصری هم از طرف پدرخوانده خود، «یوسف» از نسل داود بود(ر.ک نسب‌نامه عیسی در انجیل متی، فصل 1) و هم از طرف مادر خود مریم از نسل داود بود (ر.ک نسب‌نامه عیسی در انجیل لوقا،

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 260 بازدید 3