آیا به راستی مذهب، خشونت بر می انگیزاند؟ مشاهده پاسخ

آیا مذهب در پس همه خشونت ها در جهان است؟ آیا انگیزه همهٔ جنگ ها، به گونه ای، ریشه در عقاید مذهبی دارد؟ پاسخ برخی، به این پرسش، بلی است. برای نمونه، خدا قربانی هابیل را پذیرفت ولی از قائن قبول نکرد. در

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 570 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح زن کنعانی (از فینیقیه) را " سگ" نامید؟ مشاهده پاسخ

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعان

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1072 بازدید 2  

آیا عیسی «جنگ گریزی» را تعلیم می دهد؟ مشاهده پاسخ

حوادث پس از ۱۱ سپتامبر و نتیجتاً جنگ با تروریست، دوباره این موضوع را به میان آورد که واقعاً دید مسیحیان نسبت به جنگ چیست؟ پاسخ به این سؤال پیچیده است، مخصوصاً وقتی تأکید کتاب مقدس برای بخشش، تحمّل و م

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 625 بازدید 0  

آیا خدا وجود دارد؟ چه شواهدی وجود خدا را ثابت می کنند؟ مشاهده پاسخ

جالب توجه است که این موضوع بیش از هر موضوع دیگری مورد بحث و مشاجره قرار گرفته است. آخرین آمار حاکی از آن است که 90 درصد مردم جهان، به خدا و یا قدرتی برتر معتقد هستند. در این راستا بنظر می رسد که مسئول

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 579 بازدید 0  

آیا زیبایی در چشمان نظاره گر است؟ مشاهده پاسخ

پاسخ به این سوال هم مثبت است و هم  منفی. زیبایی می تواند هم  شامل عناصر ذهنی و عینی، و هم  سلیقه ای و حقیقی باشد، که همین خود باعث شده که برداشت درستی از آن نداشته باشیم. توانایی درک زی

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 591 بازدید 0  

آيا معجزات كتاب مقدس، برگرفته از افسانه هاى بت پرستان است؟ مشاهده پاسخ

ايرادى كه دائماً بر معجزات كتاب مقدس، بخصوص معجزاتى كه عيسى انجام داده است مى گيرند، اينست كه آنها الهام گرفته و برگرفته ازداستانهاى بت پرستان مى باشند. به ما گفته شده است كه شفا، ديوزدگى، تولد از باك

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 640 بازدید 0