اطلاق این مفهوم که کتابمقدس کتابی الهی - انسانی است به چه مع مشاهده پاسخ

کتابمقدس مجموعه ای 66 کتابی است که در این مجموعه تنها خدا نیست که با بشر سخن می‌گوید بلکه انسان نیز با خدا سخن می‌گوید مانند مزامیر داود که علاوه بر قسمتهای نبوتی داود به حالات و روحیات و

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 515 بازدید 0  

آیا در تثلیث سلسله مراتب وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است این س مشاهده پاسخ

بله در تثلیث مسیحی سلسله مراتب وجود دارد. بعبارت دیگر همانگونه که عیسی مسیح فرمود: بروید و امتها را به اسم ابّ , ابن و روح القدس تعمید دهید....." و یا در افسسیان 3 : 14 - 15 می‌خوانیم:&qu

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 571 بازدید 1  

آیا خدا وجود دارد؟ چه شواهدی وجود خدا را ثابت می کنند؟ مشاهده پاسخ

جواب: جالب توجه است که این موضوع بیش از هر موضوع دیگری مورد بحث و مشاجره قرار گرفته است. آخرین آمار حاکی از آن است که 90 درصد مردم جهان به خدا و یا قدرتی برتر معتقد هستند. در این راستا بنظر می رسد که

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 503 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح زن کنعانی (از فینیقیه) را " سگ" نامید؟ مشاهده پاسخ

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعان

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 924 بازدید 2  

آیا اعمال خداوند، به طور علمی قابل تشخیص است؟ مشاهده پاسخ

"به خدا ایمان می آورم اگر اعمالی را که انجام می دهد، به طور علمی ثابت کنی !" چطور می توان به چنین چالشی پاسخ داد؟ نخستین کاری که باید انجام داد اینست که سوالاتی که در این زمینه وجود دارد را

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 478 بازدید 0  

آیا سه شخصیت تثلیث واحد هستند یا مجزا؟ مشاهده پاسخ

 سه شخصیت تثلیث در ضمن استقلال شخصیتی که دارند با هم یک هستند و یک ذات دارند. هر شخصیت یعنی پدر و پسر و روح القدس دارای شخصیتهای مختلف می باشند ولی در ذات یکی هستند. این مسئله به هر حال به ذات خد

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 643 بازدید 1