آیا به راستی مذهب، خشونت بر می انگیزاند؟ مشاهده پاسخ

آیا مذهب در پس همه خشونت ها در جهان است؟ آیا انگیزه همهٔ جنگ ها، به گونه ای، ریشه در عقاید مذهبی دارد؟ پاسخ برخی، به این پرسش، بلی است. برای نمونه، خدا قربانی هابیل را پذیرفت ولی از قائن قبول نکرد. در

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 527 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح زن کنعانی (از فینیقیه) را " سگ" نامید؟ مشاهده پاسخ

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعان

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 991 بازدید 2  

آیا "فیزیک مدرن" با مسیحیت مغایرتی دارد؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس، خداوند را وجود منطقی به تصویر می کشد که دنیا را از نیستی خلق کرد و به عنوان پادشاه بر جهان سلطنت می کند. منطق، نظم، هدف و قانون طبیعی، کیفیت های جهان هستی را رقم می زنند که حاصل خواست و ارا

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 512 بازدید 0  

آیا زیبایی در چشمان نظاره گر است؟ مشاهده پاسخ

پاسخ به این سوال هم مثبت است و هم  منفی. زیبایی می تواند هم  شامل عناصر ذهنی و عینی، و هم  سلیقه ای و حقیقی باشد، که همین خود باعث شده که برداشت درستی از آن نداشته باشیم. توانایی درک زی

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 556 بازدید 0  

آيا معجزات كتاب مقدس، برگرفته از افسانه هاى بت پرستان است؟ مشاهده پاسخ

ايرادى كه دائماً بر معجزات كتاب مقدس، بخصوص معجزاتى كه عيسى انجام داده است مى گيرند، اينست كه آنها الهام گرفته و برگرفته ازداستانهاى بت پرستان مى باشند. به ما گفته شده است كه شفا، ديوزدگى، تولد از باك

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 602 بازدید 0  

آیا خدا وجود دارد؟ چه شواهدی وجود خدا را ثابت می کنند؟ مشاهده پاسخ

جالب توجه است که این موضوع بیش از هر موضوع دیگری مورد بحث و مشاجره قرار گرفته است. آخرین آمار حاکی از آن است که 90 درصد مردم جهان، به خدا و یا قدرتی برتر معتقد هستند. در این راستا بنظر می رسد که مسئول

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 544 بازدید 0