چه کسی می تونه دعای دریافت روح القدس رو برای دیگران انجام بد مشاهده پاسخ

برای دریافت روح القدس و تولد دوباره، خود شخص می بایست با قلبی باز و مشتاق از گناهانش توبه و بازگشت کرده و پشیمانی خود را ابراز کند و عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده و سرور و خداوند خویش بپذیرد و

Jan/08/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 101 بازدید 0  

نجات- جبر یا اختیار؟ مشاهده پاسخ

آیات مهم:  یوشع ۲۴: ۱۵-... پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود.  متی ۲۳: ۳۷-... چند مرتبه خواستم... و نخواستید.  یوحنا ۷: ۱۷- اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آرد،

Dec/20/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 139 بازدید 1  

آفرینش، تکامل، یا هر دو؟ مشاهده پاسخ

آیات اصلی  پیدایش ۱: ۱-۲ در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید. و زمین تهی و بایر بود و تاریكی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. پیدایش: ۲: ۷ خداوند خدا پس آدم را از خاک زم

Dec/20/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 248 بازدید 0  

چرا احکام عهد عتیق ناعادلانه است؟به عنوان مثال جزای کسی که ر مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، کپی مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ از میان مقالات متعدد موجود است، در زیر برایتان می فرستم:  آیا اخلاقیات عهدعتیق عادلانه است؟ ایراد مهمی که بعضی بر علیه کتابمقدس دار

Dec/05/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 165 بازدید 1  

نظر شما در مورد آياتی كه در كتاب مقدس دستور به قتل مي دهند چ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، کپی مقاله ای را از میان مقالات متعدد ما که در وب سایت پرپاسخ موجود است در زیر برایتان درج می کنم و تشویقتان می کنم که مقالات دیگر ما را در این زمینه نیز از وب سایت پرپاسخ دنبال کن

Dec/05/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 186 بازدید 2  

حیوانات که گناهی مرتکب نشد ند پس چرا باید بمیرند؟ ودلیل مرگش مشاهده پاسخ

جهت اطلاع خوانندگان این پرسش و پاسخ: سؤالی در باره دستور خدا در عهد عتیق در تنبیه دشمنان قوم خدا که بت پرستی و فساد را به این قوم منتقل می کردند و خدا حتی دستور می دهد که حیواناتی را که این دشمنان صاح

Dec/03/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 118 بازدید 1