آیا عهد جدید قابل اعتماد است؟ مشاهده پاسخ

مانند هر کتاب کهن، در مورد عهدجدید احساس غریبی وجود دارد. در عهدجدید گزارشات وقایع غیرمعمول و آداب عجیبی را می بینیم. طبیعتاً این مسئله این سؤال را برمی انگیزاند که آیا می توانیم به آنچه می گوید، اعتم

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 612 بازدید 0  

آیا اخلاقیات عهدعتیق عادلانه است؟ مشاهده پاسخ

ایراد مهمی که بعضی بر علیه کتاب مقدس دارند، این است که عهد عتیق، خدای خشن مردم خشنی را به تصویر می کشد و پر است از داستانهای وحشتناکی از وقایع بد که توسط مردمی بدنام که نقش اساسی را بازی می کنند، اتفا

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 668 بازدید 0  

آیا روانشناسی با کتاب مقدس مرتبط است؟ مشاهده پاسخ

جواب این سوال هم مثبت است و هم منفی، که با تکیه به 4 روش مختلف، میتوانیم این سوال مهم و بحث انگیز را مورد تفسیر قرار دهیم، اما قبل از اینکه به این 4 طریق بپردازیم، تعاریف اصطلاح روانشناسی را مورد بررس

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 890 بازدید 0  

تکلیف آنهایی که هرگز درباره مسیح نشنیده اند چیست؟ مشاهده پاسخ

این عقیده که رهایی و نجات تنها از طریق مسیح امکانپذیر است در عهد جدید نیز تاکید شده است (برای نمونه می توانید به آیات اعمال رسولان 4: 12؛ افسسیان 2: 12 مراجعه نمایید.) این اعتقاد باعث می شود که سوالات

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 587 بازدید 0  

آیا سه شخصیت تثلیث، واحد هستند یا مجزا؟ مشاهده پاسخ

سه شخصیت تثلیث در ضمن استقلال شخصیتی که دارند، با هم یک هستند و یک ذات دارند. هر شخصیت یعنی پدر و پسر و روح القدس دارای شخصیتهای مختلف می باشند ولی در ذات یکی هستند. این مسئله به هر حال به ذات خدا مرب

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 699 بازدید 0  

آیا به راستی مذهب، خشونت بر می انگیزاند؟ مشاهده پاسخ

آیا مذهب در پس همه خشونت ها در جهان است؟ آیا انگیزه همهٔ جنگ ها، به گونه ای، ریشه در عقاید مذهبی دارد؟ پاسخ برخی، به این پرسش، بلی است. برای نمونه، خدا قربانی هابیل را پذیرفت ولی از قائن قبول نکرد. در

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 542 بازدید 0