آیا اعمال خداوند، به طور علمی قابل تشخیص است؟ مشاهده پاسخ

"به خدا ایمان می آورم اگر اعمالی را که انجام می دهد، به طور علمی ثابت کنی !" چطور می توان به چنین چالشی پاسخ داد؟ نخستین کاری که باید انجام داد اینست که سوالاتی که در این زمینه وجود دارد را

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 496 بازدید 0  

آیا اخلاقیات عهدعتیق عادلانه است؟ مشاهده پاسخ

ایراد مهمی که بعضی بر علیه کتاب مقدس دارند، این است که عهد عتیق، خدای خشن مردم خشنی را به تصویر می کشد و پر است از داستانهای وحشتناکی از وقایع بد که توسط مردمی بدنام که نقش اساسی را بازی می کنند، اتفا

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 628 بازدید 0  

آیا سه شخصیت تثلیث واحد هستند یا مجزا؟ مشاهده پاسخ

 سه شخصیت تثلیث در ضمن استقلال شخصیتی که دارند با هم یک هستند و یک ذات دارند. هر شخصیت یعنی پدر و پسر و روح القدس دارای شخصیتهای مختلف می باشند ولی در ذات یکی هستند. این مسئله به هر حال به ذات خد

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 658 بازدید 1  

آیا به راستی مذهب، خشونت بر می انگیزاند؟ مشاهده پاسخ

آیا مذهب در پس همه خشونت ها در جهان است؟ آیا انگیزه همهٔ جنگ ها، به گونه ای، ریشه در عقاید مذهبی دارد؟ پاسخ برخی، به این پرسش، بلی است. برای نمونه، خدا قربانی هابیل را پذیرفت ولی از قائن قبول نکرد. در

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 502 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح زن کنعانی (از فینیقیه) را " سگ" نامید؟ مشاهده پاسخ

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعان

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 951 بازدید 2  

آیا از پیش برگزیده شده ایم یا اراده آزاد داریم؟ مشاهده پاسخ

آیا ما که نجات یافته‌ایم، به این علت بوده که از ازل و پیش از آفرینش جهان، برگزیده بودیم یا اینکه خودمان با ارادۀ آزاد خودمان انتخاب کردیم که به مسیح ایمان آوریم؟ آیا خدا از ازل بعضی را برای نجات

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 625 بازدید 0