تثلیث از دیدگاه کتاب مقدس چه معنایی دارد؟ مشاهده پاسخ

حساس بودن موضوع‌ مسیحیان در باره خدا چه اعتقادی دارند؟ آیا به سه خدا قائلند؟ آیا معتقدند که خدا همسری اختیار کرد و صاحب فرزندی شد به نام عیسی مسیح‌؟ آیا خدا شریکی برای خود اختیار کرده

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1060 بازدید 0  

چه کسی خدا را آفرید؟ خدا از کجا آمد؟ مشاهده پاسخ

یک بحث متداول از طرف کسانی که به خدا اعتقاد ندارند و یا در وجود او شک دارند این است که اگر همه چیز باید آفریننده ای داشته باشد، پس خدا هم باید آفریننده ای داشته باشد. نتیجه این است که اگر خدا باید

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 646 بازدید 2  

چه روزی روز سبت است، شنبه یا یکشنبه؟ آیا مسیحیان باید سبت را مشاهده پاسخ

اغلب ادعا می شود که "خدا روز سبت را در باغ عدن برقرار کرد" و این بعلت ارتباط بین سبت و خلقت در خروج 20 : 11 است. اگر چه استراحت خدا در روز هفتم (پیدایش 2 : 3) سایه ای از قانون سبت در آیند

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 820 بازدید 3  

مردم قبل از اینکه عیسی برای گناهان ما بمیرد، چطور نجات می یا مشاهده پاسخ

از زمان سقوط انسان، پایۀ نجات همیشه بر اساس مرگ مسیح بوده است. هیچکس، نه قبل از صلیب یا از زمان صلیب، می توانسته بدون آن واقعۀ بزرگ تاریخی نجات بیابد. مرگ مسیح جریمۀ گناهان گذشتۀ مقدسین عهد عتیق و

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 466 بازدید 0