برتری مسیحیت به بقیه ادیان چیه؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت بر خلاف دیگر ادیان، به سنن و آداب و رسوم و یک سری قوانین و شرایع بستگی ندارد، بلکه مهم ترین و اساسی ترین مطلبی که به آن می پردازد، شخص عیسی مسیح است. عیسی مسیح حقیقت تامّ است که مجسم شده است و

Apr/29/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

چگونه کسی که شما اورا خدا می نامید، دم مرگش خودش خدا را می مشاهده پاسخ

سؤال شما نشان می دهد که مسئله تثلیث در ذات الهی و نیز انسان کامل و خدای کامل بودن عیسی مسیح برای شما مبهم است و این مسئله را نتوانسته اید متوجه شوید! البته گناه شما نیست، چون این امری است بسیار پیچیده

Apr/28/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0  

منظور این آیه چیست؟ میشه بیشتر برای من توضیح بدین؟ خداوند خی مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه متن کتاب امثال سلیمان حالت شعری دارد، این نوشته در اصل زبان عبری، هم قافیه با قسمت اول آن است و جهت زیبایی متن نوشتاری اینگونه نوشته شده است و در واقع منظور سلیمان از نگارش این آیه ای

Apr/25/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

اگر هدف از مسیحی شدن رسیدن به حیات جاویدان و رهایی از عذاب ج مشاهده پاسخ

انسان در آن وضعیت سقوط کرده با خوردن میوه درخت حیات سرنوشت اسفبارتر بیشتری را برای ما ورق می زد و خدا به خاطر حفظ همه بشر از ابدی شدن وضعیت سقوط کرده، مانع از این شد که از درخت حیات بخورد. در ضمن

Apr/16/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

چرا خدا در جایی در عهد عتیق به موسی فرمان می ده فقط دختران ب مشاهده پاسخ

با توجه به تمام متن کتاب مقدس، متوجه می شویم که خدای کتاب مقدس به هیچ عنوان به دنبال ارضای هوسهای مردان اسرائیلی نبوده است. علت این امر که چرا فقط باکره ها حفظ شده اند به این مسئله برمی گردد که در آن

Apr/13/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

آیا مسیحیت با علم فلسفه سازگاره؟ مشاهده پاسخ

فیلسوفان مسیحی زیادی در تاریخ و نیز در زمان کنونی وجود دارند و جهت اطلاع شما می توانید به قسمت " مدافعین ایمان مسیحی" در دسته بندی وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده و با بسیاری از فلاسفه مسیحی 

Apr/13/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0