قسمت پنجم پیام انجیل: فرایند نجات بشر از گناه و برقراری رابط مشاهده پاسخ

فرایند نجات رسیدن به نجات «نتیجه» است؛ برای رسیدن به این نتیجه مقدماتی وجود دارد. اساساً وقتی بین دو چیز نوعی وابستگی وجود داشته باشد، بگونه‌ای که وجود یکی متوقف بر وجود دیگری باشد

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 98 بازدید 4  

قسمت چهارم پیام انجیل: پادشاهی بی زوال عیسی مسیح مشاهده پاسخ

 در حین عروجش‌، دو فرشته بر شاگردانش ظاهر شده‌، گفتند که او همانگونه که به آسمان رفت‌، در روزی معین به این جهان باز خواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری نماید و ملکوت و پادشاهی خد

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 3  

قسمت سوم پیام انجیل: عیسی مسیح خداوند تنها راه رهایی بشر مشاهده پاسخ

عیسی‌ناصری هم از طرف پدرخوانده خود، «یوسف» از نسل داود بود(ر.ک نسب‌نامه عیسی در انجیل متی، فصل 1) و هم از طرف مادر خود مریم از نسل داود بود (ر.ک نسب‌نامه عیسی در انجیل لوقا،

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 93 بازدید 3  

قسمت دوم پیام انجیل: نقشه خدا برای نجات بشر مشاهده پاسخ

 گناه آدم باید مجازات شود و «انسان» باید بهای آن را بپردازد. خدای پدر برای نجات انسان گناهکار، نقشه‌ای را تدبیر کرد. شخص دوم تثلیث یعنی خدای پسر، داوطلبانه و برای انجام اراده پدر

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 3  

آیا عقاید مسیحیت از ادیان مشرکان اقتباس شده است؟ مشاهده پاسخ

بسیار شنیده می‌شود که مسیحیت از سایر ادیان پاگان یا شرک‌آلود و بت‌پرست مانند میتراییسم، هندوییسم، ادیان مصری، یونانی و... مطالبی را به عاریه گرفته است. اساساً باورمندان به این ادعاها بر

Oct/01/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 1