آیا طلسم و جادو حقیقت دارند و چگونه می توان از آن آزاد شد؟ مشاهده پاسخ

طلسم و جادو اثرات منفی و خراب کننده ای بر شخص دارد و مستقیماً از جانب شیطان بر انسانها اعمال می شود. اگر ایماندار به مسیح رخنه ای برای شریر باز نکند، شریر هیچ گاه قدرتی بر ایماندار ندارد و نمی تواند ب

Apr/21/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 536 بازدید 0  

در انجیل لوقا باب 22آیه 31 خداوندمان میفرماید که شیطان از ا مشاهده پاسخ

شیطان دشمن خداست و هر دشمنی با دشمنش در گفتگو قرار می گیرد اما مسلما" شیطان قدرت مطلق ندارد و برای اقداماتش می باید از خدا اجازه بخواهد و تحت کنترل و حاکمیت خدا عمل می کند. پاسخ از: کشیش

Apr/19/2017 مسئله رنج و زحمت Vrezh Babakhani 698 بازدید 1  

آیا شیطان اجازه صدمه زدن به انسان ایماندار را دارد. هم از را مشاهده پاسخ

بلی شیطان می تواند به ایمانداران صدمه بزند، اگر ایماندار هشیار و بیدار نباشد و به او مهلت دهد. در اول پطرس 5: 8 می فرماید: هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس، همچون شیری غران در گردش است و کس

Apr/19/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 598 بازدید 0  

آیا چشم و نظر بد در کتاب مقدس پذیرفته شده است؟ مشاهده پاسخ

مسائلی مانند چشم بد خرافی می باشند و در کتاب مقدس به هیچ عنوان اشاره ای نشده که کسی به چشم بد معتقد بوده باشد. کتاب مقدس هر گونه لعنت را از جانب شریر می داند و شیطانی و کسی که خود را تحت پوشش خون مسیح

Dec/16/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 674 بازدید 1  

چگونه خدا می تواند با محبت و در ضمن قادر مطلق باشد و هنوز بد مشاهده پاسخ

آنچه فلاسفه آن را " مشکل بدی و شرارت" می نامند، هم خانواده مباحثی از قبیل وجود طبیعت بدی و نتیجه گیری اینکه خدا وجود ندارد یا احتمالا" وجود ندارد، می باشد. نوع قدیمی این بحث این است

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 794 بازدید 4  

گل خار مرگ مشاهده پاسخ

آنچه امروزه بسیاری از مسیحیان از آن وحشت دارند بوی خوشِ مرگ ناخوشایند است. شاید این گفته به دیده و پندار شگفت انگیز باشد، ولی به گمانم نباید آن روی زیبای سکه مرگ را نادیده انگاشت. شوربختانه برخور

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 745 بازدید 4