در انجیل لوقا باب 22آیه 31 خداوندمان میفرماید که شیطان از ا مشاهده پاسخ

شیطان دشمن خداست و هر دشمنی با دشمنش در گفتگو قرار می گیرد اما مسلما" شیطان قدرت مطلق ندارد و برای اقداماتش می باید از خدا اجازه بخواهد و تحت کنترل و حاکمیت خدا عمل می کند. پاسخ از: کشیش

Apr/19/2017 مسئله رنج و زحمت Vrezh Babakhani 597 بازدید 1  

آیا شیطان اجازه صدمه زدن به انسان ایماندار را دارد. هم از را مشاهده پاسخ

بلی شیطان می تواند به ایمانداران صدمه بزند اگر ایماندار هشیار و بیدار نباشد و به او مهلت دهد. در اول پطرس 5: 8 می فرماید: هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غران در گردش است و کسی

Apr/19/2017 مسئله رنج و زحمت Vrezh Babakhani 503 بازدید 2  

آیا چشم و نظر بد در کتاب مقدس پذیرفته شده است؟ مشاهده پاسخ

مسائلی مانند چشم بد خرافی می باشند و در کتاب مقدس به هیچ عنوان اشاره ای نشده که کسی به چشم بد معتقد بوده باشد. کتاب مقدس هر گونه لعنت را از جانب شریر می داند و شیطانی و کسی که خود را تحت پوشش خون مسیح

Dec/16/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 544 بازدید 1  

چگونه خدا می تواند با محبت و در ضمن قادر مطلق باشد و هنوز بد مشاهده پاسخ

آنچه فلاسفه آن را " مشکل بدی و شرارت" می نامند، هم خانواده مباحثی از قبیل وجود طبیعت بدی و نتیجه گیری اینکه خدا وجود ندارد یا احتمالا" وجود ندارد، می باشد. نوع قدیمی این بحث این است

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 717 بازدید 4  

آیا خدا شر(پلیدی) را آفریده است؟ مشاهده پاسخ

یکی از سؤالاتی که در این دوران از تاریخ بشریت با آن بسیار سر و کار داریم این است که با وجود این همه خرابیها، بلاها و دیگر چیزهای تخریب کننده ای که در جهان وجود دارد و به نظر می رسد که همه آنها از ی

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 944 بازدید 5  

گل خار مرگ مشاهده پاسخ

آنچه امروزه بسیاری از مسیحیان از آن وحشت دارند بوی خوشِ مرگ ناخوشایند است. شاید این گفته به دیده و پندار شگفت انگیز باشد، ولی به گمانم نباید آن روی زیبای سکه مرگ را نادیده انگاشت. شوربختانه برخور

Jan/18/2016 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 657 بازدید 4