آیا انتقال خون از دید شاهدان یهوه ممنوع است؟ نظریه صحیح کتاب مشاهده پاسخ

شاهدان یهوه با انتقال خون و با واکسیناسیونی که عناصر ترکیبی خون را شامل می‌شود، مخالفند و آن را خلاف دستور خدا می دانند. کتابمقدس به هیچ وجه با انتقال خون و واکسیناسیون که خود باعث دادن حیات و زن

Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1065 بازدید 0