من چندین سال است که در مورد ادیان مختلف و وجود خدا در حال تح مشاهده پاسخ

شما می بایست تحقیقات خود را در این مورد ادامه بدهید و برای همین منظور وب سایت یا اپلیکیشن پرپاسخ در اختیارتان قرار گرفته است تا تحقیقات گسترده خود را در باره مسیحیت و پاسخ کتاب مقدس مسیحیان به همه فلس

Dec/22/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 266 بازدید 0  

آیا ما می توانیم دوباره در این جهان زندگی کنیم؟ یعنی در آیند مشاهده پاسخ

تناسخ ارواح یا دوباره به دنیا آمدن و هم زاد داشتن و اینگونه اعتقادات که بسیاری از این نوع اعتقادات از بودیسم و هندویسم نشأت می گیرد که کاملا" مخالف ایمان مسیحی و کتاب مقدس می باشد و نیز امری بسیا

Nov/29/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 302 بازدید 0  

منشاء هالووین چیست؟ مشاهده پاسخ

‎حدود  ٢٠٠ سال پيش از ميلاد مسيح، اقوام كلتى كشور ايرلند سعى مى كردند خودشان را از ارواح سرگردان مردگانشان حفظ كنند . به همين منظور در جشن سمهين (خدای مرگ) كه شب شروع سال نوى اقوام كلتى

Oct/31/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 346 بازدید 0  

آیا کتاب مقدس به قانون کارما اشاره کرده و آیا مسیحیت این قان مشاهده پاسخ

کارما به آن ترتیب که در بودیسم یا هندویسم رایج است مورد تأئید مسیحیت نیست! البته مسیحیت نیز معتقد است که شخص آنچه را می کارد، آن را نیز درو خواهد کرد (غلاطیان 6: 7) اما این به آن مفهوم کارما نیست. مسی

Oct/28/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 373 بازدید 3  

نظر مسیحیت در مورد تناسخ چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت معتقد است که انسان پس از مرگ هویتش حفظ می شود و هویت خود را از دست نمی دهد. فلسفه تناسخ ایراد بزرگی دارد و آن این است که اولا" شخص را در حالت ترس نگه می دارد و این کاری است که شیطان در شخص

Oct/26/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 896 بازدید 2  

آيا نجات از دست دادنى است؟ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان قسمتی از وب سایت پرپاسخ را که همین سؤال را پاسخ می دهد، کپی کرده برایتان می فرستم: آیا کسی که به ایمانش عمل نمی کند، نجاتش را از دست خواهد داد؟ هر کس که به مسیح ایمان بیاورد و

Oct/22/2017 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 314 بازدید 0