فریسیان زمان مسیح چه فرقه ای بودند و اعتقاداتشان چگونه بود؟ مشاهده پاسخ

مهم ترین فرقه یهودیت، در دوره عهد جدید، فرقه فریسی بود. ریشه لغت فریسی به معنی " جدا شدن" است و می توان آنها را فرقه معتزله خواند. آنها خود را از همه جدا می دانستند و می خواستند پاک و طاه

Feb/15/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 485 بازدید 2  

رواقیون در عهد جدید به چه کسانی اطلاق می شود؟ مشاهده پاسخ

در اعمال رسولان 17: 18 و 32 رواقیون را در کنار پیروان اپیکور مشاهده می کنیم. مکتب رواقیون بوسیله زنون(265 الی 340 قبل از میلاد)، که از اهالی قبرس و احتمالا" نیمه سامی بود، تأسیس یافت. زنون برای خ

Feb/15/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 411 بازدید 1  

اپیکوریون درعهد جدید به چه کسانی اطلاق می شود؟ مشاهده پاسخ

اپیکور که در سال 306 قبل از میلاد این مکتب را تأسیس کرد، یک نفر آتنی بود که تحصیلات خود را در آتن انجام داد. تعالیم او در آثار یکی از شاگردانش بنام لوکرتیوس منعکس می باشد که خود یکی از فلاسفه مادی روم

Feb/15/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 248 بازدید 1  

نقولاویان چه کسانی بودند؟ مشاهده پاسخ

نقولاویان ایماندارانی بودند که به خاطر لذت بردن از بعضی از گناهان جامعه افسس، حد وسط را در ایمان اتخاذ کرده بودند. آنها به دروغ خود را " رسولان" می نامیدند (مکاشفه 2: 2). نقولاوی شاید ا

Feb/15/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 415 بازدید 1  

همسر بنده چند سالی هست ک پیام را شنیده و با من به کلیسا می ا مشاهده پاسخ

در مسئله ایمان به مسیح، مهمترین امر این است که شخص به کتاب مقدس به عنوان مرجع ایمان و عمل خود معتقد باشد و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده اش اعتراف کند و ایمان داشته باشد که او از مردگان بر

Jan/29/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 0  

!من خیلی علاقه مند هستم که مورمون بشوم ودر تهران زندگی می کن مشاهده پاسخ

مذهب مورمون در میان مسیحیان به عنوان یک بدعت شناخته می شود و تعالیم بسیار غلط و غیرکتاب مقدسی دارند. در زیر کپی مقاله ای که برای شناخت عقاید مورمونها و رد عقاید آنها نگاشته شده از وب سایت پرپاسخ برایت

Jan/11/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 438 بازدید 0