نظر مسیحیت در مورد زرتشتیت چیه؟ و کلاً مسیحیت و زرتشتیت چه ش مشاهده پاسخ

لطفاً به لینکهای زیر در وب سایت پرپاسخ مراجعه فرمایید و نظر مسیحیت در باره زرتشت و آئیین او را مطالعه فرمایید: http://www.porpasokh.com/Content/Question/8f056164-21df-41bf-bd42-f7e1ec8c4904 و لی

Apr/29/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 0  

مسیحیت چه شباهت ها و تفاوت هایی با بهاییت و زرتشتیت داره؟ مشاهده پاسخ

پایه و اساس ایمان مسیحی بر کتاب مقدس بنا شده و بهائیت بر پایه کتاب اقدس بهائیان و آئین زرتشت بر پایه کتاب اوستا و نوشتجاتی که احتمال می دهند از زرتشت به ما رسیده می باشد. کتاب مقدس، تنها نجات دهنده

Apr/13/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

مسیحیت با عرفان چه شباهت ها و چه تفاوت هایی داره؟ مشاهده پاسخ

در عرفان چیزهایی که بسیار شاهد آن هستیم: زهدانیت و جدایی از دنیا و لذات آن و عبادت و دریافت مکاشفه و حل شدن جزء در کل که بعضی اوقات اشاره به حل شدن و محو شدن انسان در پرستش و زهدانیت در کل که خدا

Apr/13/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0  

 آسترولوژی و نظر کتاب مقدس در باره آن؟ مشاهده پاسخ

Astro يا آسترولوژی یک دين یا مذهب محسوب نمی شود، بلكه دانشی است كه عده ای آن را دانشی موجه می دانند و بسياری نیز آن را علم سرنوشت و آينده می نامند. شايد به جرأت می توان گفت كه آسترولوژی، قديمی ترين پد

Mar/11/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 231 بازدید 1  

آیا انجیل برنابا از نظر مسیحیت سندیت دارد؟ آیا شما برنابا را مشاهده پاسخ

برنابا از رسولان مسیح بوده، اما جزو دوازده حواری مسیح نبوده است. درباره عدم سندیت انجیل برنابا، در وب سایت پرپاسخ دات کام مقالات متعددی داریم که لینک دو مقاله از مقالاتمان را برایتان در زیر می فرستم:

Mar/06/2019 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 108 بازدید 0