یک مسیحی به چه شکل می‌تواند با یک بودایی به محاوره بپردازد؟ مشاهده پاسخ

کشش و جاذبه‌های معنوی در مشرق زمین و به شکل خاص بودیست به این دلیل قدرتمند است که روح بشر در تمنای دریافت پاسخ‌های روحانی است. از این‌ رو، هرگاه که یک مسیحی با شخصی با یک باور متفاوت از

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 652 بازدید 3