آگنوستیسیزم یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

آگنوستیسیزم دیدی است که در آن اثبات و یقین به وجود خدا غیرممکن است. کلمة "آگنوستیک" اساساً یعنی "ندانستن" آگنوستیسیزم یک نوع صادقانه ای از آتئیسم یا خداناباوری است. آتئیسم یا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 555 بازدید 0  

تِایسِم باز یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 "تِایسِم باز" یا " باز بودن خداشناسی" و "باز بود خدا" سعیی است برای توضیح پیشدانی خدا در رابطه با ارادة آزاد انسان. بحث خداشناسی باز اساسا این است که انسانها حقیقتا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 516 بازدید 5  

یک مسیحی به چه شکل می‌تواند با یک بودایی به محاوره بپردازد؟ مشاهده پاسخ

کشش و جاذبه‌های معنوی در مشرق زمین و به شکل خاص بودیست به این دلیل قدرتمند است که روح بشر در تمنای دریافت پاسخ‌های روحانی است. از این‌ رو، هرگاه که یک مسیحی با شخصی با یک باور متفاوت از

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 553 بازدید 3