دید پِرِتِریسِم از زمانهای آخر چیست؟ مشاهده پاسخ

 تفسیر پِرِتِریست از کتاب مکاشفه در کلام خدا بصورت نماد و دربارة مشکلات کلیسای اولیه است، نه آنچه در زمانهای آخر اتفاق می افتد. پِرِتِریسِم نبوتی بودن بیشتر قسمتهای کتاب مکاشفه را رد می کند. پِرِ

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 697 بازدید 6  

آیا نجات جهانی/ یونیورسالیسِم کتاب مقدسی است؟ مشاهده پاسخ

 یونیورسالیسِم عقیده ایست که در آن همه نجات را دارند. امروزه خیلی از مردم هستند که به نجات جهانی اعتقاد دارند و قبول دارند که همه به بهشت خواهند رفت. احتمالا فکر اینکه مردها وزنان یک زندگی ابدی ت

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 621 بازدید 5  

چگونه مسیحیت با هندوئیزم مرتبط می‌گردد؟ مشاهده پاسخ

چگونه مسیحیت با هندوئیزم مرتبط می‌گردد؟   اغلب که برمی‌گردم و با دلتنگی به هندوستان جایی که در آنجا بزرگ ‌شدم فکر می‌کنم، یک شب دیروقت در یک گفتگو درباره نقش یک هندو یا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 607 بازدید 1  

آگنوستیسیزم یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

آگنوستیسیزم دیدی است که در آن اثبات و یقین به وجود خدا غیرممکن است. کلمة "آگنوستیک" اساساً یعنی "ندانستن" آگنوستیسیزم یک نوع صادقانه ای از آتئیسم یا خداناباوری است. آتئیسم یا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 584 بازدید 0  

تِایسِم باز یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 "تِایسِم باز" یا " باز بودن خداشناسی" و "باز بود خدا" سعیی است برای توضیح پیشدانی خدا در رابطه با ارادة آزاد انسان. بحث خداشناسی باز اساسا این است که انسانها حقیقتا

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 546 بازدید 5  

مسیحیت و ارتباط آن با دیگر ادیان شرقی مشاهده پاسخ

آنچه کتاب مقدس را متمایز می کند اینست که  براحتی از عناصر ادیان دیگر در آن جا نمی گیرد.از سوی دیگر، مذاهب شرقی، دارای مرزهای قابل انعطاف تری می باشند. درباره پنج مذهبی که در این مقاله گنجانده شده

Jan/18/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 575 بازدید 3