آیا ما می توانیم دوباره در این جهان زندگی کنیم؟ یعنی در آیند مشاهده پاسخ

تناسخ ارواح یا دوباره به دنیا آمدن و هم زاد داشتن و اینگونه اعتقادات که بسیاری از این نوع اعتقادات از بودیسم و هندویسم نشأت می گیرد که کاملا" مخالف ایمان مسیحی و کتاب مقدس می باشد و نیز امری بسیا

Nov/29 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 18 مشاهده شده 0  

منشاء هالووین چیست؟ مشاهده پاسخ

‎حدود  ٢٠٠ سال پيش از ميلاد مسيح، اقوام كلتى كشور ايرلند سعى مى كردند خودشان را از ارواح سرگردان مردگانشان حفظ كنند . به همين منظور در جشن سمهين (خدای مرگ) كه شب شروع سال نوى اقوام كلتى

Oct/31 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 59 مشاهده شده 0  

آیا کتاب مقدس به قانون کارما اشاره کرده و آیا مسیحیت این قان مشاهده پاسخ

کارما به آن ترتیب که در بودیسم یا هندویسم رایج است مورد تأئید مسیحیت نیست! البته مسیحیت نیز معتقد است که شخص آنچه را می کارد، آن را نیز درو خواهد کرد (غلاطیان 6: 7) اما این به آن مفهوم کارما نیست. مسی

Oct/28 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 31 مشاهده شده 2  

نظر مسیحیت در مورد تناسخ چیست؟ مشاهده پاسخ

مسیحیت معتقد است که انسان پس از مرگ هویتش حفظ می شود و هویت خود را از دست نمی دهد. فلسفه تناسخ ایراد بزرگی دارد و آن این است که اولا" شخص را در حالت ترس نگه می دارد و این کاری است که شیطان در شخص

Oct/26 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 35 مشاهده شده 0  

آيا نجات از دست دادنى است؟ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان قسمتی از وب سایت پرپاسخ را که همین سؤال را پاسخ می دهد، کپی کرده برایتان می فرستم: آیا کسی که به ایمانش عمل نمی کند، نجاتش را از دست خواهد داد؟ هر کس که به مسیح ایمان بیاورد و

Oct/22 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 39 مشاهده شده 0  

نظرتان در باره صداهای عجیبی که در این اواخر در شهر آستارا در مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه چنین واقعه ای می تواند در اثر اتفاقات زیاد جغرافیایی یا جوی بوقوع بپیوندد، نمی توان نتیجه گیری عجولانه کرد و اینجانب در این مورد نمی توانم نظری بدهم. در ضمن نفیر شیپور فرشتگان در

Sep/03 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 86 مشاهده شده 2