در کتاب مقدس چند بار مستقیما" به دعا اشاره شده است؟ و یا دعا مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس 640 بار به دعا اشاره شده است و دعا دارای اهمیت زیادی در مسیحیت است. مسیحیت ایمانی است که با دعا عمل می کند و بدون داشتن رابطه با خدا، ایمان مسیحی بی معنا و پوچ خواهد بود. همه چی

Mar/09 دعا کشیش ورژ باباخانی 84 مشاهده شده 1  

آیا افسر رومی گفت که عیسی بیگناه است( لوقا 23: 47) یا اینکه مشاهده پاسخ

در باره سخنان افسر رومی هنگامی که عیسی بر روی صلیب جان خود را فدا کرد، سؤالی مطرح شده است. در این دو متن از مرقس 15: 39 و لوقا 23: 47 همچنان که در سؤالات قبلی نیز اشاره کردیم ، هیچ تناقضی وجود ندارد ب

Mar/09 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 27 مشاهده شده 0  

هنگامی که عیسی برای دومین بار از شاگردانش جدا شد تا دعا کند مشاهده پاسخ

با مقایسه این دو متن مخصوصا" آیات 42 و 39 ، ملاحظه می کنیم که بر خلاف اظهار چالشگر ، هیچگونه تناقضی وجود ندارد. چگونگی کلمات دعا در باغ جتسیمانی، همچنان که چالشگر در سؤالش مطرح می کند، بار دیگر ن

Mar/09 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 89 مشاهده شده 0  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21280 مشاهده شده 389  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17794 مشاهده شده 275  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17738 مشاهده شده 257  

نقدی بر جنین شناسی اسلامی در قرآن مشاهده پاسخ

چند سال قبل، کشورهای اسلامی، از جمله کشورعربستان سعودی، سر و صدای  زیادی در مورد سرگذشت مراحل جنین در رحم زنان باردار به راه انداختند. آنها در کشورسعودی مدعی شدند که شخصی بنام دکتر کیت مور ع

Feb/12 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21280 مشاهده شده 389  

  رابطه سلمان فارسی  با محمد و قرآن یعنی کتاب مسلمین چیست؟ مشاهده پاسخ

چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام: "سلمان فارسی ایرانی نژاد و یا کشیش سریانی". نویسنده این کتاب، زنده یاد آقای امیرحسین خنجی است. این کتاب مرا مجاب کرد که در مورد سلمان فارسی مقاله ای

Jan/27 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17794 مشاهده شده 275  

نقدی بر هماورد طلبی در قرآن مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی مدعی آنند که یکی ازدلایل اعجاز قرآن، تحدی و یا هماورد طلبی است که دانشمندان علوم قرآنی درضمن مبحث اعجاز به آن پرداخته اند و در این راستا مدعی هستند هیچ کس توان هماورد جویی و یا تحدی

Feb/21 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17738 مشاهده شده 257